ಒಲವಿನಾಸರೆ ಬಯಸಿದೆ ನಾನು


"ಒಲವಿನ ಆಸರೆ ಬಯಸಿದೆ ನಾನು"

ಒಲವಿನಾಸರೆ ಬಯಸಿದೆ ನಾನು
ಗೆಲುವಿನಾಸರೆ ಬಯಸಿದೆ ನೀನು
ನಲಿವಿನಾಸರೆ ಬಯಸಿದೆ ನಾನು
ಚೆಲುವಿನಾಸರೆ ಬಯಸಿದೆ ನೀನು
ಮನದ ಚೆಲುವು ಬಯಸಿದೆ ನಾನು
ಹಣದ ಗೆಲುವು ಬಯಸಿದೆ ನೀನು
ಹೃದಯದ ನಲಿವನು ಬಯಸಿದೆ ನಾನು
ತೊಗಲಿನ ಚೆಲುವನು ಬಯಸಿದೆ ನೀನು
ಮಧುರ ಭಾವಗಳ ಬಯಸಿದೆ ನಾನು
ಎದುರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಯುಸಿದೆ ನೀನು
ಸೆಳವಿನಾಚೆಯ ಮಿಳಿತ ಬಯಸಿದೆ ನಾನು
ರಂಗು ರಂಗಿನ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದೆ ನೀನು
ನಾನು ನೀನಾಗ ಬಯಸಿದೆನು
ನೀನು ನಾನಾಗ ಬಯಸಿಹೆ ಏನು?
ಭಾವಗಳೊಂದಾಗದೆ ಬರೀ ನಾನು ನೀನು
ಭ್ರಮೆಗಳೆ ಭಾವಿಸಿವೆ ನೀನು ನಾನು.
ತಾತನಹಳ್ಳಿ. ಬಿ. ಶೇಖರ.

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem