Jikeletile


Umkhondvo wakho awunamlayeto
Imvelaphi yakho ayatiwa
Ujikeleta live lonke lamswati
Ujikelete nakuleli lamlambo
Ngisho nakule maputukezi phela

Umoya wakho' upholile
Tinyoni takhona tintjilota kamnandzi
Tinhlanti takhona tibhuta ngaphandle kweluvalo
Kumnandzi kupholile

Emangelet' akhon' abandzisa kwesancotfo
Ngisho won' emampokonya akhona
Umhlang' wakhon' unotsile
Uhamba ngenyatfuko yinye
Ungumtfombo wekuphila

Keph' uts' ungatfukutsel' uphuphumise tingwebu
Udvonse konke lokuse dvute nawe
Ugwinyise kwengweny' igwinyi nyamatane
Siyakuncoma jikeketile siyakukhotsamela

Kubonakal' emabhuloho lamakhulu
Bayehla bayenyuka ngenhla kwakho
Kubonakala tindvodla temaphayiphi
Ngish' imishini lemikhulu phela
Indvons' emampokonya laveka kuwe

Kubonakaka badzeshi batungeletile
Baphetse tincotfoba tabo
Balindzele tinhlanti tabo
Kubonakale bendzawo
Batfoleka tinkumbane

Ngisho netindvuma imbala
Ngani wen' ucuketse konke
Jikeleta jikeletile mfula wetimanga!

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem