Liyatfwasa lihlobo!


Kulele tinkungu kumhlophe kuse bha!
Tjani bakhona buluhlata njengencoshane!
Kuhwish' umoya lobandzelako

Kuhlaba kancan' inhlavu yelilanga
Kuluhlata kuse klaba!
Imihome yakhon' ikhol' ikhale mawewe

Kukhala tinyekevu netikhova
Imphela kubonakala buhle bemvelo
Emaw' akhon' antjolotis' emanti
Ticojana takhona tiluhlatane

Tiyahlwabulela tifuyo tehlise ngemampokonya
Kulele ematol' emacembeni
Imphela kuhle kuchakatile!

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem