Satyadharma


हे माझे वैरागी परमरूप आहे,की सत्यधर्म एक रूपयाही दान कोणत्याही काळात स्वीकारणार नाही.-सत्यधर्म संविधान कर्ता श्री.सतिश गोरे

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This PoemThis Poems Story

Original truth