Yintoni isono sam


Umoya wam ukhathazekile
Intliziyo yam ibuhlungu
Ubomi bam bumile
Ubumnyama bundigubungele

Amaphuph'am andikwazi kuwafezekisa
Amashwa andembethe
Isimnyama sindivalile
Iingxaki zindibambile

Andikwazi ukuya phambili
Ndixhentsa ndawonye okwentaka efund'ubhabha
Ukuba yintando yakho bawo mayenzeke
Ukuba ngumntu makaqhube
MNA ndizothatha ngonyamezela

Andazi ndenzeni kubani
Lento ndohlwaywa oluhlobo
Kubuhlungu ukukhula uhlupheka
Kude kucace ukuba uzofa uhlupheka

Ntlupheko ndiyakuqalekisa ebomini bam
Ingaba ityala lam bubumnyama yini na?
Ingaba isono Sam bubuntu kusini na?
Kodwa akunakuhlala kunje

Poem Rating:
Click To Rate This Poem!

Continue Rating Poems


Share This Poem